https://kadimhukuk.com.tr/makale/ank...-ceza-avukati/


Ankara Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı


Ceza hukuku; suçların ve faillerin ortaya çıkarılıp, yargılanması ve yaptırım uygulanması hususundaki esasları gösterir. Sosyal düzene karşı olan hangi davranışların suç olacağını belirler ve suçun hukuki sonucu olarak işleyenleri cezayla tehdit eder. Ceza hukuku, hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Ankara ceza avukatı ve ağır ceza avukatı son zamanlarda çok aranan fakat az bulunan avukatlardır.Ceza davası savcının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.Ceza yargılaması; şüpheli ve sanığın hakları korunarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Yani bir suç işlendiği iddiasının doğruluğunun kanunda belirtilen usullerle araştırıldığı bir süreçtir. Önemle belirtilmelidir ki, bu süreç şüphelinin ve sanığın haklarını hukuka aykırı olarak ihlal etmeden maddi gerçeğe ulaşılarak sonlandırılması, bazı araçlara başvurulmasını gerekli kılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu araçların başında koruma tedbirleri olarak adlandırılan tedbirler gelmektedir.Maddi ve hukuki gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturma aşamasının icra edilmesini ve bu süreçte çeşitli ceza muhakemesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ceza yargılaması da soruşturma aşamasıyla başlayıp kovuşturma aşamasıyla devam eden ve sonlana bir süreçtir. Suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesi ile başlayan ve iddianamenin kabulü ile son bulan evreye soruşturma aşaması denilmektedir. Kovuşturma evresi ise iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen aşamaya denmektedir.Soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir. Soruşturma bir şüphe üzerine başlar. Bu şüphe, somut olaylara ve hayatın olağan akışına uygun basit şüphe veya başlangıç şüphesidir. Basit şüphe, dayandığı emareler itibariyle ispat gücü yetersiz, basit, sayıca az olan şüphedir. Fakat soruşturmanın başlatılması için yeterlidir. Soruşturma aşamasının başlaması için gerekli olan basit şüphenin belli bir kişiye yönelmiş olması gerekir. Bir şüphelinin varlığından söz edilebilmesi için bu kişinin kimliğinin belli bir ölçüde belirlenmiş olması gerekir.Sanık, kovuşturmanın başlamasından sonra şüphelinin aldığı isimdir. Sanıklık, hüküm kesinleşinceye kadar geçen aşamada suç şüphesi altında bulunan kovuşturulanın içinde bulunduğu hukuki statüyü ifade etmektedir. Şüpheli soruşturma aşaması için sanık kovuşturma aşaması için kullanılan bir kavramdır. Sanık için ceza davası artık ciddi tehlikeler taşımakta, ceza alma durumuyla karşı karşıya kalmayı ifade eder.Ceza yargılaması, Ankara ceza avukatının ceza muhakemesinde aktif olarak katılımını öngörmüş, birçok işlemin Ankara ceza avukatı devrede olmaksızın yapılmasını kabul etmemiştir. Bu şekilde, adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak; iddia, savunma ve yargılama faaliyetlerinin büyük ölçüde Ankara ceza avukatı katılım ve iş birliğiyle gerçekleştirilmesini amaçlamıştır.Ceza yargılaması, bireysel savunma makamında yer alan şüpheli veya sanığın savunmasını yapan Ankara ceza avukatı müdafi, şüpheli ve sanık dışında kalan, örneğin katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi temsil eden ceza avukatı ise vekil olarak nitelendirmiştir.Son olarak herkesin merak ettiği ceza avukatı ne kadar kazanır? Sorusunun cevabı avukata, emeğine, tecrübesine ve davanın niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Kasten öldürme dosyası ile hakaret davası aynı ücrette olmayacağı için bu soruya net cevap vermek mümkün değildir. Fakat ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ile çalışmak istiyorsanız paradan ziyade yapılacak iş sizler için önemli olmalıdır.

A. Ceza Avukatı

Ceza avukatı savunduğu kişinin tahliye ve devamında beraatini sağlamaya yönelik savunma yapar. Ceza avukatı; tahliye veya beraat sağlanamadığı, suçun sabit olduğu durumlarda ise en az ceza ile davanın sonuçlandırılması için hukuki bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan kişidir. Savcılık aşamasında ve mahkeme yani kovuşturma aşamasında sürecin mutlak suretle uzman ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tarafından yürütülmesi sizlerin menfaatine olacaktır.Ülkemizde yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma yoktur. Bu sebeple ceza avukatı, ağır ceza avukatı, Ankara ceza avukatı veya Ankara ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama yoktur. Ancak toplumda ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Her ne kadar branşlaşma olmasa da uzmanlaşma mümkündür. Bu da sürekli ceza davalarına bakan avukatların, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı olarak uzmanlaşmasına yardımcı olmaktadır.Kişiler günlük hayatlarında bazen kasten bazen ise taksir ile suça karışabilir. Aynı şekilde bir suçun mağduru olabilir. Bu nedenle suçun mağduru veya şüphelisi olmanız durumu fark etmeksizin hukuki bir prosedür hakkınızda yürütülecektir. Tam da bu noktada ceza avukatı faktörü devreye girmektedir. Ceza avukatı sürecin en doğru şekilde yürütülmesi için 3’lü hukuk ayağında savunma kısmında haklarınızı koruyacaktır. Ceza avukatı kovuşturma evresinde sanık veya müşteki fark etmeksizin hak kaybına uğramanızı engeller.Avukatlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde branşlaşmaya, uzmanlaşmaya doğru gitmektedir. Ülkemizde mesleki anlamda uzmanlığın artması için çeşitli eğitimler yapılmaktadır. Fakat ülkemizde yasal mevzuat anlamında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı bulunmamaktadır. Ceza avukatı terimi daha çok halk tarafından kullanılan bir terimdir. Yasal düzenlemelerde ceza avukatı terimine denk gelen bir düzenleme yoktur. Ceza avukatı terimi adliye pratiğinde halk arasında yer edinmiştir.Ceza avukatı, kişinin tutuklanmaması veya ceza almaması, hem de mağdurun haklarını koruması açısından toplumun en sorunlu alanıyla uğraşır. Aslında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı diğer avukatların yaptığı gibi savunma görevini yerine getirir. Fakat ceza avukatı veya ağır ceza avukatı diğer avukatlardan farklı olarak kişinin direkt özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda işini yerine getirdiği için daha hassas ve önemle seçilmelidir. Ceza davalarında yargılanan kişiler internette avukat ararken çoğu zaman “ceza avukatı arıyorum” veya “ankara ceza avukatı” şeklinde aratarak avukat bulmaktadır. Bu nedenle ceza avukatı tüm ceza davalarına bakan avukat olarak nitelemek yanlış olmaz.Ceza avukatı; kasten öldürme, ihmali davranışla kasten öldürme, intihara yönlendirme, taksirle öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralama, işkence, eziyet, çocuk düşürtme, çocuk düşürme, cinsel saldırı suçu, çocukların cinsel istismarı, ergin olmayan ile cinsel ilişki, cinsel taciz, tehdit, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma, konut dokunulmazlığı, dilekçe hakkının kullanılmasının engellemesi, nefret ve ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma, haberleşmenin engellenmesi, hakaret, haberleşmenin gizliliği ihlal, kişiler arasında konuşmaların dilenmesi ve kayda alınması, özel yaşamın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma, güvenliği tehlikeye sokulması, trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, özendirme veya yayma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya bu maddeleri kullanmak, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, açığa imzanın kötüye kullanılması, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama, suç işleme amacıyla örgüt kurma veya yönetme, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, bilişim sistemine girme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suç üstlenme, soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, akaryakıt kaçakçılığı, kaçakçılık ve anayasal düzene karşı suçlara bakan avukattır. Bu suçlarda ceza avukatları müvekkillerinin haklarını savunur ve yargılama sırasında hak kaybına uğramalarını engeller. Ceza avukatı takip ettiği davanın karara çıkıp kesinleşmesine kadar görevi devam eder. Karar kesinleşene kadar davayı takip etmek zorundadır. Karar yerel mahkeme tarafından verildikten sonra, kural olarak istinaf yani Bölge Adliye aşaması ve sonrasında temyiz yani Yargıtay aşaması olacaktır. Tabi ki aksine sözleşme yapabilirler.Ceza avukatları her suç tipine göre süreci ayrı prosedürlere göre yönetir. Her davayı ayrı ayrı ele alır ve itina ile inceler. Bu sürecin sonunda beraat alması veya en az cezayı alması için hukuki destekte bulunur. Diğer taraftan müvekkili mağdur veya müşteki ise suçu işleyen kişinin hak ettiği cezayı alması için müvekkilinin haklarını korur. Sonrasında ise müvekkilinin haklarını tazmin etmek için dava açar.Şüpheli veya sanık, ceza yargılamasında kendisini bizzat savunabileceği gibi bir ceza avukatı vasıtasıyla da savunabilir. Ceza avukatının hukuki yardımından yararlanmak, şüpheli ve sanık için bir haktır. Şüpheli ve sanığın savunmasını yapan bu ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ceza muhakemesi kanunu bakımından müdafi olarak adlandırmıştır. Müdafi muhakemenin savunma makamında şüpheli ve sanığın savunmasını yapan ceza avukattır.Ceza avukatı veya ağır ceza avukatı özel bir çıkarın değil, kamu çıkarının korunması amacıyla şüpheli veya sanığın yanında yer almaktadır. Amacı suç işleme şüphesi bulunan kişinin en adil şekilde yargılanmasını sağlayıp, hak kayıplarını engelleyerek, hak ettiği cezayı almasını sağlamaktır.Ankara ceza avukatı ceza davaları için çok önemlidir. Hatta duruşmalarda sanığın yapamadığı işlemleri yapabilir. Bunların en başında “doğrudan soru yöneltme” gelir. Bu işlemlerini sanık yapamazken, müdafi yapabilmektedir. Müdafi yani ceza avukatı şüpheli ve sanıktan bağımsız sanık istemese de, sanığın lehine delil ikame edebilir ve beraatını isteyebilir. Yani müvekkilinin hakkını sonuna kadar savunur.Ceza davalarında; soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında şüpheli veya sanığın bir veya birden fazla müdafi yardımına başvurabileceğini öngörmüştür (CMK m. 149). Kovuşturma evresinde müdafi sayısı bakımından bir sınırlandırma getirilmediği halde, soruşturma evresinde en fazla üç ceza avukatından hukuki yardım alınabileceği kanunda düzenlenmiştir.Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir (CMK m.150/2). Burada öngörülen müdafilik mecburi müdafiliktir, zira kişinin istemi olmasa da kendisine bir ceza avukatı atanacaktır. Kanunlarımız bu gibi özel durumlarda ceza avukatını zorunlu tutmuştur.Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada şüpheli ve sanığa istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir (CMK m. 150/3). Burada da, üstteki durum gibi sanığın istemi olmadan müdafi atandığı için, mecburi müdafilik söz konusudur. Bu suçlar ağır nitelikte suçlar olduğu için ceza avukatı veya ağır ceza avukatı bulundurulmasını zorunlu tutmuştur. Çünkü sonunda karşılaşacağınız sonuçlar ağır olabilir.Yine ceza davalarında “tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır”. Bu hallerde zorunlu müdafilik için söz konusu olan şartlar da aranmayacaktır. Başka bir deyişle şüpheli veya sanığın yaşı, zihni veya fiziki durumu, suçun cezasının miktarı ne olursa olsun, müdafi görevlendirmek gerekecektir. Yani tutuklama istenen dosyalarda ceza avukatı zorunludur.Ceza Muhakemesi kanunu madde 153 gereğince müdafiin dosyayı inceleme ve dosyadan örnek alma yetkisi vardır. Soruşturma evresinde müdafi, dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir (CMK m.153/1). Bu şekilde savunmanızı yaparken hakkınıza yöneltilen suçlamayı, ifadeleri ve raporları görebilirsiniz.Ceza avukatı, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yani kovuşturma aşamasını geçildikten sonra dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir (CMK m. 153/4). Müdafiin dosyayı inceleme ve dosyadan örnek alma hakkına kovuşturma evresinde bir sınırlandırma getirilmemiştir.Müdafi, vekâlet aranmaksızın, şüpheli veya sanık ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Şüpheli veya sanığın, müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz (CMK m. 154).B. Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza davaları adından da anlaşılacağı üzere ağır yani daha fazla ceza gerektiren suç tiplerinde yargılama yapan mahkemelerdir. Ağır ceza avukatı nedir? Sorusunun cevabı ise; soruşturma ve kovuşturma aşamaları dahil olmak üzere ağır ceza mahkemelerinde müvekkillerinin beraat etmesi veya en az cezayı almalarını sağlamak amacıyla hizmet veren avukatlardır. Yani ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalara bakan avukatlara ağır ceza avukatı nedir. Ağır ceza davalarında çok ciddi hapis cezaları verileceğinden ağır ceza avukatından avukatlık hizmeti alınması hayati öneme sahiptir. Ağır ceza mahkemesi suç tiplerinin daha ciddi olması ve verilebilecek cezaların alt ve üst sınırlarının yüksek olmasından dolayıdır. Bu sebeple bir başkan, 2 üye olmak üzere üç hâkim tarafından karar verilir. Ağır ceza avukatı sizlerin hayatını kurtaracak derecede önemlidir.Ağır ceza mahkemeleri; kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161), cinsel saldırı, kasten öldürme, taksirle birden fazla kişiyi öldürme, çocukların cinsel istismarı, soykırım, işkence, örgütlü suçlar gibi suçlarda ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir. Yani 10 yıldan fazla cezayı gerektiren ceza veya üstte sayılan suç tiplerinden birinden yargılanıyorsanız ağır ceza mahkemesinde yargılanacaksınız.Ağır ceza avukatı mağduru temsil ediyorsa şikayetin içeriğini tam ve eksiksiz yansıtılması, delillerin eksiksiz biçimde belirtilmesi toplatılması, suçun işleniş biçimi ceza hukuku bakımından özellik arz ediyorsa bunun vurgulanması, ifadeye iştirak edilmesi ve öncesinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.Ağır ceza davalarında sürecin hukuki anlamda doğru yürütülmemesi ciddi hapis cezalarına neden olacağı ve cezanın üst sınırdan verilmemesi için ağır ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır. Ağır ceza davaları ceza hukukunun en önemli ve en büyük bölümünü teşkil ettiği için uygulamada bu davalara bakan avukatlara ceza avukatı ismi verilmektedir.Ağır ceza avukatı şüpheli veya sanığı temsil ediyorsa; ifade vermeden atılı suçu ve delilleri hakkında müvekkili bilgilendirmeli, lehe olan delillerin tespiti ve vurgulanması, olayı özelliği suç tipi bakımından önem arz ediyorsa bunların savcılık veya mahkeme huzurunda vurgulanması görevini üstlenir.Ağır ceza davalarında yargılanan kişiler internette avukat ararken çoğu zaman “ağır ceza avukatı arıyorum” veya “Ankara ağır ceza avukatı” şeklinde aratarak avukat bulmaktadır. Bu nedenle ağır ceza avukatı ağır ceza davalarına bakan avukat olarak nitelemek yanlış olmaz.Ağır ceza avukatı; ceza hukukunun hatta tüm hukuk dallarının en zor ve çekişmeli alanında mesleğini icra eder. Bu alanda hataya yer yoktur. Yanlış bir davranış kişinin özgürlüğünü bağlayıcı bir tedbire neden olabilir. Bu sebeple ağır ceza avukatı, görevini yerine getirirken dikkatli ve avukatlık mesleğinin kurallarına bağlı kalmalıdır.Ceza yargılaması, ceza hukukunun ihlal edildiği iddiasının doğruluğunun araştırılması faaliyetidir. Ceza davaları; suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumlu iseler bunun türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan faaliyetlerden oluşmaktadır.Ağır ceza avukatı işlerini liyakatle yapan, layıkıyla yerine getiren, ağır ceza davalarına hâkim ve hukuki süreç boyunca müvekkilinin yanında olup ona hukuki destek sağlayan avukattır.C. Ankara Ceza Avukatı

Ankara ülkemizin başkenti olması ve farklı kültürlerden insanları barındırması etkisiyle ceza davalarının çok olduğu bir ildir. Bu sebeple Ankara ceza avukatı ihtiyacı fazladır. Ankara ceza avukatı; Ankara’da ceza davalarına bakan avukattır. Ankara’da sadece ceza davalarına bakan avukat sayısı oldukça azdır. Bu sebeple ceza avukatı ararken aşağıdaki kriterlere dikkat etmeniz gerekmektedir.Ankara ceza avukatı sadece Ankara iliyle sınırlı olarak davalara bakmaz. Avukatlar ofislerinin bulunduğu ilde baroya kayıt olma zorunluluğu olsa da tüm ülkede dava alabilirler. Bu sebeple Ankara ceza avukatı tüm illerde ceza davası alabilir. Ankara’da ceza davalarında uzman ve iyi avukat bulmak büyük şehir ve başkent olması sebebiyle kolaydır. Sayının fazla olması nitelik olarak da iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Ankara ceza avukatı ararken sizi en iyi savunacak ve anlayabilecek bir avukat bulmanız sizlerin menfaatine olacaktır. Şüphesiz ki tecrübeli ve tanınan avukat her zaman en makbuldür. Hele ki konu ceza hukukuysa bu durum daha da önemlidir.Ankara ceza avukat; sanığın mahkeme huzurunda temsilcisidir. Savunmanın hukuki olarak verilmesinde görev alır. Fakat müvekkilinin yerine geçip olayı anlatamaz. Ceza davasında yargılanan kişi olaya dair bilgisini kendi anlatmak zorundadır. Fakat Ankara ceza avukatı, sanığın yerine delil sunabilir, sunulan delilleri tartışabilir, itiraz, istinaf ve temyiz talebinde bulunabilir. Aynı şekilde hakim araya girmeden soru yöneltebilir.Ankara ceza avukatı arayan kişiler genellikle internet üzerinden “ceza avukatı arıyorum” “ankara ceza avukatları listesi” “ceza avukatı arıyorum ankara” veya “Ankara ceza avukatı arıyorum” gibi cümleler ile arama yapmaktadır. Fakat bu doğru değildir. Zira bazı avukatlar internet üzerinden sponsorlu reklam vererek üst sıralara gelmekte ve ceza davasında yargılanan, mağdur olmuş kişiyi birde bu şekilde yanıltarak mağdur etmedir. Ankara ceza avukatı bulmak için detaylı ve özenli bir araştırma yapılmalıdır. Ceza avukatlığı yapan, uygulamada ismini duyurmuş ve bu alanda uzman ceza avukatı ile çalışmanız sizlerin menfaatine olacaktır.Ankara ceza avukat; soruşturma ve kovuşturma aşamasında şüpheli, müşteki ve sanık vekilliği, Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği, savcılığa suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip, çek yasası fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar, Ankara Ceza Avukatı Sabıka kayıtlarının ve sicillerin silinmesi, takipsizlik kararına itiraz ve kanunlarla düzenlenen cezai düzenlemeler için şikayet ve dava takibi yapar.Ankara Ceza Avukatı olarak ceza yargılamasına, savcılık aşamasından itibaren dahil olarak; kovuşturma, istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimi de dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağla*****, hak kaybı yaşamalarını engelliyoruz.Ankara ceza avukatı arıyorum şeklinde yapılan aramalarda genelde Ankara ceza avukatı çıkmaktadır. Bunların bir kısmı sponsorlu reklamdır. Bu reklamlar avukatlık kanuna aykırı olup yanıltıcı nitelikte olabilir. Bu sebeple dikkatli araştırmanızı öneririz. Zira özgürlüğünüz değerlidir.D. Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza davalarına bakan avukata ağır ceza avukatı denir. Ankara ilinde ağır ceza davalarına bakan avukata da Ankara ağır ceza avukatı denilmektedir. Bu ifadeler toplum tarafından sıkça kullanılarak, mevzuatta yeri olmayan terimlerdir.Hukuki sorun ile karşılaştığınızda veya ağır ceza davası ile karşı karşıya kaldığınızda endişelenmeniz ***et normaldir. Davanın niteliğine göre tazminat ödemeniz ve özgürlüğünüzün kısıtlanarak hapse girmeniz muhtemeldir. Bu yüzden avukat seçiminde dikkatli ve titiz olmanız gerekmektedir. Ankara ağır ceza avukatı seçimini yaparken; ağır ceza davalarına hâkim, tecrübeli, genç ve girişimci, her sorunuzu cevapla***** sizleri aydınlatan ağır ceza avukatıyla çalışmanız gerekmektedir.“Ağır ceza avukatı arıyorum“ şeklinde Google aramalarında çıkan sonuçlara itimat etmeden, gerçekten ağır ceza dosyalarına hakim, herkesin bildiği, önemli dosyaları takip etmiş Ankara ağır ceza avukatı tercih edilmelidir.Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161), cinsel saldırı, kasten öldürme, taksirle birden fazla kişiyi öldürme, çocukların cinsel istismarı, soykırım, işkence, örgütlü suçlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla yani cezası fazla olan ve zor davalar ağır ceza mahkemelerinde görülür.Ankara ağır ceza avukatı üstte ifade ettiğimiz gibi gözaltı sürecinden başla*****, ağır ceza mahkemesinde yargılanma süreci ve Yargıtay’da dosyanın kesinleşmesine kadar tüm süreci takip eder, size hukuki destek sağlar. İfade aşamasında Ankara ağır ceza avukatı sizlerin yanında bulunarak ifadeye katılır. Ağır ceza mahkemesinde yargılanma sırasında beyanda bulunur ve delilleri öne sürer, cezaevinde tutuklu ile zaman mefhumu olmadan görüşebilir.Son olarak Ankara ağır ceza avukatı son derece çalışkan, tecrübeli ve benzer davaları ve sonuçlarını dikkatli şekilde araştırarak içtihatlara hakim olmalıdır.E. En İyi Ceza Avukatı Ankara

Kişiler herhangi bir ceza davasıyla karşı karşıya kaldığında tedirgin olur, endişelenir. Bunun sebebi ceza davasının büyüklük veya küçüklüğüne göre hapse girme korkusu veya maddi olarak ödeme yapma korkusudur. Bu sebeple en iyi ceza avukatı seçimi yaparken dikkatli ve titiz davranmalısınız.Herkes hayatında bir defa hastaneye düştüğü gibi hukuki desteğe de ihtiyaç duyar. Bu sebeple en iyi ceza avukatı Ankara ile çalışmanız hayatınızda bir defa karşılaştığınız durumdan en az zarar ile çıkmanızı sağlayacaktır. İşinizi şansa bırakmadan en iyi ceza avukatı Ankara’yı bularak çalışmanız gelecekte yaşayabileceğiniz hak kayıplarının önüne geçecektir.En iyi ceza avukatı Ankara sizin için tüm hukuki süreci dikkatlice yönetir. Sizlerin beraat alması veya en az ceza alması için mahkemede savunmanızı yapar. Aynı şekilde müşteki vekili olarak görev alacaksa hak kayıplarını önler ve sanığın hak ettiğini cezayı alması için hukuki destek sağlar. En iyi ceza avukatı Ankara ile çalışmanız sizi hukuksal olarak güçlü kılacaktır. Ceza avukatı davanın başlangıcından itibaren sizlerin haklarını koruyan, davayı sağlam temellere oturtan ve davanın her aşamasını dikkatle ve özenle takip eden avukattır.Bazı avukatların; en iyi ceza avukatı, Türkiye’nin en iyi ceza avukatı veya Ankara’nın en iyi ceza avukatı gibi sıfatlar kullandığını görmekteyiz. Ceza yargılamasıyla karşı karşıya kalan, psikolojisi alt üst olmuş kişiler, en iyi ceza avukatı Ankara arayışındayken bu tarz sıfatlar ile karşılaşıp yanılmamaları, en iyi ceza avukatı Ankara ararken mağdur duruma düşmemeleri için hassas ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Zira en iyi ceza avukatı, Türkiye’nin en iyi ceza avukatı veya Ankara’nın en iyi ceza avukatı gibi bir statü yoktur. Bu statüyü belirleyecek veya verecek bir kurumda yoktur.Ülkemizde avukatlık alanında uzmanlaşma olmadığı için ceza avukatı ararken diğer dallarda faaliyet gösteren avukata denk gelmeniz muhtemeldir. Zira avukatlar her alanda iş alabilir. Bu duruma engel düzenleme yoktur. Bu sebeple en iyi ceza avukatı Ankara seçiminde avukatın araştırılması ve bunun sonucunda karar verilmesi hayati öneme sahiptir.En iyi ceza avukatı Ankara sizi sadece mahkeme huzurunda savunmaz. Aynı zamanda hazırlayacağı dilekçeler ve sunacağı deliller ile davayı kazanmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda size danışmanlık hizmeti vererek aydınlatacak, süreç hakkında bilgi verecektir. En iyi ceza avukatı Ankara sizi halk deyimiyle ipten alan avukattır.F. En İyi Ağır Ceza Avukatı Ankara

Tüm davalar için avukat seçimi önemlidir. Fakat ağır ceza davaları söz konusu olunca en iyi ağır ceza avukatı Ankara daha da önemlidir. Dilekçe veya duruşma aşamasındaki küçük bir hata sonrasında büyük sorunlara neden olabilir. Bu sebeple en iyi ağır ceza avukatı ararken daha önce ağır ceza mahkemelerinde dosyası olan, işini layıkıyla yerine getiren ağır ceza avukatıyla çalışmanızı öneririz.Avukat denildiğinde hep en iyi aranır. En iyi ağır ceza avukatı Ankara kimse onunla dava yürütülmek istenir. Fakat bunun tespiti ve en iyi ağır ceza avukatı Ankara bulunması o kadar kolay değildir. Ankara’nın en ünlü avukatları aynı zamanda en iyi ağır ceza avukatı değildir. Bu ayrıma dikkat etmelisiniz. Çünkü iyi avukatlar bazen ünlü olmayabilir. En iyi ağır ceza avukatı Ankara bulmak için öncelikle ön araştırma yapmalısınız, sonrasında bürosuna giderek sözlü olarak sorununuzu aktarmalısınız. Yüz yüze görüşme yapmadan en iyi ceza avukatı Ankara bulmanız mümkün değildir.En iyi ağır ceza avukatı Ankara; Ağır Ceza Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalara bakar. Bu davalarda sanık veya müştekiyi temsil eder, onlara hukuki destek sağlar. En iyi ağır ceza avukatı Ankara müvekkillerinin savunmasını son derece hassas ve özenli yapan yeterli hukuki bilgisi olan uzman avukattır.En iyi ağır ceza avukatı ihtiyacı duyduğunuzda diğer mesleklerin aksine her davaya avukatın bakabildiği ve genellikle maddi kazancın ön plana çıktığı yanıltıcı bir piyasa ile karşılaşacaksınız. Bu da en iyi ağır ceza avukatı Ankara tercihini yaparken kafanızı karıştıracak. Bu sebeple yanıltıcı bilgilerden arınarak gerçek en iyi ağır ceza avukatı Ankara bulmanızı öneririz.En iyi ağır ceza avukatı Ankara ararken Google’a para ödeyerek sponsorlu reklam veren avukatların sitesinin en üst sıralarda yer almasını sağla***** sizleri yanıltabilir. Bu nedenle sponsorlu reklam veren avukatlara özellikle dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereklidir.Avukat arayışınızda en iyi ağır ceza avukatından ziyade sizin için en doğru ve en iyi ağır ceza avukatı Ankara‘yı bulmaya çalışın. Her dava kendisine has özellikler ve süreç barındırır. Bu sebeple sizi anlayan, sürece hâkim, ağır ceza davalarında tanınmış ve tecrübesi olan ağır ceza avukatıyla çalışmanız menfaatinize olacaktır. Yoksa en iyi ağır ceza avukatı gibi bir statü yoktur. Bu statüyü bahşedecek bir kurumda yoktur.En iyi ağır ceza avukatı; uygulama tecrübesi olan, güncel bilgiye sahip, sizi anlayabilen ve bunu mahkemeye en doğru ve hukuki şekilde aktarabilen, iletişim becerisi yüksek, ağır ceza avukatı bilincine ve sorumluluğuna sahip, başarılı, güvenilir, dosyanızı ve özgürlüğünüzü ona rahatça teslim edebileceğiniz, yüz yüze görüşebileceğiniz, düşük ücretler alarak dosyanız ile ilgilenmeyecek avukat yerine ücreti ve miktarı ne olursa olsun sizlere en iyi ağır ceza avukatı Ankara hizmetini verecek kişidir. En iyi ağır ceza avukatı Ankara seçerken bu özelliklere bakarak seçmelisiniz. Bu husus sizin menfaatinize olacaktır. Özgürlüğünüz değerlidir ve kaliteli iş asla ucuz olmaz.

https://kadimhukuk.com.tr/makale/ank...-ceza-avukati/